ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused

แจ้งซ่อม IT@รพร.~ช่วยได้~™

(ระบุปัญหา หรืออาการที่ไม่สามารถใช้งานได้)